Saturday, 26 March 2016

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर - छठ के गीत ८२

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर - छठ के गीत ८२

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर।
सपना जे देखली हो दीनानाथ तोहरो एवरुर।
झूठे तोहर बोलीया गे बाझीन झूठे तोहर बात।
झुनकी खरऊँआ हो दीनानाथ बाझीन द्वार।
सच्चे तोहर बोलीया गे बाझीन सच्चे तोहर बात।
जे कुछ मेंगबे गे बाझीन से कुछ मांग।
अन-अन लक्ष्मी हो दीनानाथ दिहली बहुत।
एकेगो पुत्र बीनु हे सुन संसार।
देबे केत देवऊ गे बाझीन गजाघर अइसन पुत्र।
गर्व जानी करबे गे बाझीन सेहो लेबऊ छीन।।


 

माँ से अर्ज

माँ से अर्ज मइया अनहोनी पर दीअऊ तनी ध्यान यो प्राणी सब बेहाल यो न| आहाँ के मंदिर हम गैलौं, आहाँ के शेर के समझाइलौं मइ...