Saturday, 26 March 2016

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर - छठ के गीत ८२

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर - छठ के गीत ८२

सुतल रहली हो दीनानाथ मुनहर घर।
सपना जे देखली हो दीनानाथ तोहरो एवरुर।
झूठे तोहर बोलीया गे बाझीन झूठे तोहर बात।
झुनकी खरऊँआ हो दीनानाथ बाझीन द्वार।
सच्चे तोहर बोलीया गे बाझीन सच्चे तोहर बात।
जे कुछ मेंगबे गे बाझीन से कुछ मांग।
अन-अन लक्ष्मी हो दीनानाथ दिहली बहुत।
एकेगो पुत्र बीनु हे सुन संसार।
देबे केत देवऊ गे बाझीन गजाघर अइसन पुत्र।
गर्व जानी करबे गे बाझीन सेहो लेबऊ छीन।।


 

No comments:

Post a Comment

स्वच्छ भारत - कविता

स्वच्छ भारत - कविता स्वच्छता के बीज बापू| लगा गए अरमान से|| आज हमारे देश भक्त| लहलहा दिए बड़े लाड से|| स्वच्छता के वृक्ष व...