Monday, 28 March 2016

पुछथीन चन्द्रमा बहीनी सुरज भइया से बतीया - छठ के गीत ८७

पुछथीन चन्द्रमा बहीनी सुरज भइया से बतीया - छठ के गीत ८७

पुछथीन चन्द्रमा बहीनी सुरज भइया से बतीया।
कहँमा लागल हो भइया एहो अति देरिया।
बाटे भेटल गे बहीना बाझीन तीरियबा।
पुत्र देअइते गे बहीन लागल अति देरिया।


माँ से अर्ज

माँ से अर्ज मइया अनहोनी पर दीअऊ तनी ध्यान यो प्राणी सब बेहाल यो न| आहाँ के मंदिर हम गैलौं, आहाँ के शेर के समझाइलौं मइ...