Monday, 28 March 2016

हरि के कार्तिक महिनमा बड़ा सुदिनमा हे हरि - छठ के गीत ८४

हरि  के कार्तिक महिनमा बड़ा सुदिनमा हे हरि - छठ के गीत ८४

हरि  के कार्तिक महिनमा बड़ा सुदिनमा हे हरि।
हरि  हे छठी मईयां अयलन पहुनमा हे हरि।
हरि हे गाँव के बाहर बसे एक डोम्बा हे हरि।
हरि रे हरे बाँस डलबा बिनायब हे हरि।
हरि हे डालाबा में केलबा चढ़ायाब हे हरि।
हरि हे औहे लय छठी मईया के चढायब हे हरि।

माँ से अर्ज

माँ से अर्ज मइया अनहोनी पर दीअऊ तनी ध्यान यो प्राणी सब बेहाल यो न| आहाँ के मंदिर हम गैलौं, आहाँ के शेर के समझाइलौं मइ...